Regulamin programu Kompania Biurowa

 1. Organizatorem programu jest Agencja Handlowo Usługowa WIDOK Sp. z o.o. w Lublinie
 2. Program przeznaczony jest dla Klientów składających zamówienia na produkty z katalogu Kompania Biurowa, zwanych dalej Uczestnikami.
 3. Przed przystąpieniem do Programu Uczestnik wypełnia i podpisuje Kartę Uczestnictwa Programu.
 4. Zamówienia należy składać u organizatora programu.
 5. Czas trwania Programu: od 01 stycznia 2014 do 31.12.2014r.
 6. Uczestnik Programu zbiera punkty za dokonane zakupy.
 7. Po zakończeniu każdego kwartału Uczestnik Programu informowany jest przez Doradcę Klienta o ilości zebranych punktów.
 8. Zebranie odpowiedniej ilości punktów upoważnia Uczestnika do otrzymania nagrody zgodnie z zestawieniem punktowym w katalogu nagród.
 9. Uczestnik może w dowolnym momencie wykorzystać zebrane punkty i odebrać nagrodę zgodnie z ilością zebranych punktów. Po redukowaniu ilości punktów Uczestnik może kontynuować udział w Programie.
 10. Uczestnik zgłasza wybór nagrody na Formularzu Wyboru Nagrody. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie 14 dni od daty przekazania formularza Doradcy Klienta.
 11. Uczestnik Programu traci możliwość otrzymania nagrody w przypadku opóźnień w regulowaniu płatności wobec Organizatora Programu.
 12. W przypadku zwrotu zakupionego towaru odejmowana jest Uczestnikowi odpowiednia ilość punktów.
 13. Nagrody nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 14. Organizator Programu zastrzega sobie prawo anulowania wszystkich lub części punktów zebranych przez Uczestnika w przypadku działań niezgodnych z regulaminem Programu lub/i z prawem.
 15. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmian w Programie.
 16. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody wskazanej w katalogu Nagród inną o podobnej lub wyższej wartości.
 17. Wszelkie zobowiązania podatkowe z tytułu uczestnictwa w Programie obciążają Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  1. w przypadku otrzymania prawa do jednorazowych nieodpłatnych świadczeń w postaci bonów promocyjnych na zakupy towarów i usług, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o wartości większej niż 100 zł, Uczestnik zobowiązany jest do podania danych osobowych niezbędnych do sporządzenia deklaracji podatkowej PIT 8C, tj.: nazwiska, imienia, pełnego adresu i nr NIP lub PESEL oraz do rozliczenia się w zakresie podatku dochodowego zgodnie z wystawionym przez Organizatora Pit 8C;
  2. w przypadku, kiedy wartość jednorazowa nagrody rzeczowej przekracza kwotę 760 zł. brutto Uczestnik zobowiązany jest do podania danych osobowych niezbędnych do sporządzenia deklaracji podatkowej Pit 8C, tj.: nazwiska , imienia, pełnego adresu i nr NIP lub PESEL oraz do rozliczenia się w zakresie podatku dochodowego zgodnie z wystawionym przez Organizatora Pit 8C;
  3. w przypadkach określonych w punkcie a) i b) Pit 8C zostanie wystawiony Uczestnikowi Programu przez Organizatora do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym;
  4. przed wydaniem nagrody muszą zostać spełnione wymogi punktów a) i b) oraz podpisana przez Uczestnika akceptacja regulaminu Programu. Dane osobowe
 18. Uczestnik może podać swoje dane osobowe, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach marketingowych przez Organizatora Programu.
 19. Dane osobowe Uczestnik podaje przy wypełnieniu Karty Uczestnika Programu Kompania Biurowa.